برنامه استانی کانادا

برنامه استانی کانادا

شرایط امتیاز بندی مهاجرت استانی کانادا از طریق اکسپرس انتری سبب می شود که افراد رتبه بندی شوند. رتبه بندی سبب می شود تا اقامت این کشور را دریافت نمایند.